GİRİŞ

Jeofizik Sismik–refraksiyon ve elektrikli Rezistivite çalışmalarından amaç; Eğridir Gölü kıyısına yakın ve Eski Kemik Hastalıkları Hastanesinin Eğridir tarafındaki yamaçta yapılmakta olan ve kaba inşaat safhasındayken heyelana maruz kalarak bir kısım binalar üzerinde yapısal hasarların meydana gelmesine neden olan heyelanın kayma yüzeyinin saptanması ve jeofizik verilerin ışığında heyelan jeolojisinin araştırılmasıdır

Jeofizik çalışmaların ve yüzey Jeolojik gözlemlerin müşterek analizi sonucu heyelanın aktif olduğu sahada ‘ heyelan ekseni ' boyunca jeolojik kesitler çıkartılmıştır.

Jeofizik çalışmalara ilave olarak bir ekstensometre ve bir de Load Cell (MDS-72 ‘yük ölçü plakası ' etüt sahasında uygun bir yere yerleştirilerek sürekli okumalar alınmış ve heyelanın 12 günlük bir zaman süreci içindeki kayma hızı saptanmıştır. Heyelanı meydana getiren kuvvet alanının zamana göre değişimi incelenmiş ve 12 gün süre içinde zeminde oluşan kalıcı deformasyonların (permanent deformation ) değerleri grafikler halinde gösterilmiştir. Heyelan sahasının hidrojeolojik yönden ‘olukları kalker masifiyle ' ilişkisinin saptanması için uzun süre çeşitli sahalardan alınan su numunelerinin rezistiviteleri ölçülmüş ve neticeler grafikler halinde sunulmuştur. Etüt sahasının 1.nci dereceden deprem sahası üzerinde bulunması nedeniyle bölgenin mikrobölgeleme etüdü de yapılmıştır.

Download PDF file